Müügigarantii

GARANTIITINGIMUSED

Garantii alguspäev
• Garantii jõustub mööbli üleandmisest ostjale.

Garantiiaeg
• Mööbli garantiiaeg on 2 (kaks) aastat.

Garantii sisu
Garantii hõlmab normaalses kodu –ja elamukasutuses antud toodete:
• Uste, riiulite, karkasside konstruktsioonilise vastupidavuse,
• Käepidemete, hingede, metallsahtlite ja muu furnituuri funktsioneerimise.

Piirangud
Garantii alla ei kuulu:
• Normaalne kulumine
• Normaalsed värvuse muutused
• Kahjustused, mis tulenevad mööbliga ühendatud, liidetud või mööblisse paigaldatud kodumasinast või muust seadmest (liigne kuumus, niiskus, ebapiisav tuulutus vms.)
• Kergesti purunevad materjalid (klaas, tehismaterjalid vms)
• Mööbli paigaldustöö (juhul kui mööbli paigaldus ei ole Pallantis Grupp OÜ poolt)
• Kaudsed kahjustused

Garantii kehtivus
Garantii kehtib eeldusel, et:
• Esitatakse arve ja kviitung arve kogusumma tasumise kohta
• Mööbli säilitamine, ladustamine ja paigaldamine, igapäevane hoidmine ja hooldus on teostatud müüja poolt antud juhendite kohaselt
• Mööblit on kasutatud normaalsetes kodu –ja elamistingimustes
• Mööblit ei ole koormatud või kasutatud normaalsest erinevalt
• On järgitud kasutamisviisi, hoidmist-hooldamist puudutavaid ja muid kasutamisjuhendeid

GARANTIIHÜVITIS

Klient peab võtma ühendust müüjaga garantiihüvitise selgitamise käivitamiseks.
Kauba kvaliteedis puuduste esinemisel vormistavad müüja ja ostja kahepoolse akti, milles kauba puudused fikseeritakse. Müüja kohustub kvaliteedinõuetele ja -standarditele mittevastava kauba oma kulul ümber vahetama. Ostja kohustub teatama müüjale mittevastavusest 1 (ühe) nädala jooksul ajast, mil ta sai või pidi saama mittevastavusest teada. Kui mööblis ilmneb tingimuste kohaselt hüvitatav viga, toimetab müüja Eesti Vabariigi piires kliendile ilma paigaldamiseta ja omal kulul vigase osa asemele uue vastava, või kui vastava saadavus on raskendatud, siis kõige enam vastava osa võimalikult kiiresti pärast seda, kui hüvitiskohustus on konstateeritud. Värvierinevused garantiina tarnitud mööbli ja algselt tarnitud mööbli vahel on võimalikud. Need ei too kaasa müüja muud hüvitamiskohustust. Kui garantiihüvitis puudutab sellist osa-kinnitusdetaili, mehhanismi, ukse mudelit vms., mille saadavus on raskendatud tootmise lõpetamise tagajärjel, kuid klient nõuab vältimatult algupärasele vastavat, on müüjal õigus maksta kliendile hüvitis rahasummas, mis vastab garantii alla kuuluva osa algsele hinnale.
Võlaõigusseaduse § 230 lg 5 kohaselt Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.Top