Lepingu tüüptingimused

Lepingu tüüptingimused

Lepingu tüüptingimused on kaubamüügilepingu osa ja määravad OÜ Pallantis Grupp ja Ostja vaheliste suhete põhialused ja korra omavaheliste tehingute tegemisel. Kaubamüügilepingu (edaspidi: Leping) objektiks on mööbli valmistamine ja paigaldamine Ostja poolt näidatud kohas.

MÕISTED Leping on Müüja poolt Ostjale tehtud kirjalik kokkulepe Toote ja/ või Teenuse müümiseks ja ostmiseks. Müüja on OÜ Pallantis Grupp. Ostja on füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt müüdavaid Tooteid või Teenuseid Mööbel on ostja poolt tellitud mööbel ning muu, mille Müüja valmistab või tellib vastavalt lepingule Toode on detailid, millest Mööbel koosneb, nimetatakse Lepingus toodeteks. Teenus on Müüja poolt osutatud lisategevused, mida Ostja ostab seoses Mööbliga. Mööbli üleandmis-vastuvõtu aktiga võtab Ostja mööbli (valduse) üle Müüjalt.

1.Ostja õigused 1.1. Ostjal on õigus nõuda Mööbli üleandmist Lepingus sätestatud tähtpäeval, kui on täidetud kõik Ostjapoolsed kohustused; 1.2. Ostjal on õigus esitada pretensioone Mööbli kvaliteedi suhetes garantiitähtaja piires. Müüja annab Mööblile kaheaastase kvaliteedigarantii Mööbli üleandmise päevast arvates. Käesolevas sättes ettenähtud garantii hõlmab Mööbli valmistamise ja materjalidefekte, kuid ei hõlma väärast kasutamisest või hoidmisest tekkinud vigasid, samuti väliskeskkonna muutustest (niiskus, kuumus, ülepinge, vibratsioon) tekkinud vigasid.

2. Ostja kohustused 2.1. Ostja on kohustatud Lepingu kehtivusaja vältel lubama Müüjat Mööbli vastavuse tagamiseks vajalike mõõtude, proovide jms võtmiseks Paigalduskohale, kuhu paigaldatakse Müüjalt ostetud Mööbel. Vastavast soovist teatab Müüja Ostjale vähemalt ühe päeva ette; 2.2. Mööbli tellimise puhul on Ostja kohustatud Lepingu sõlmimisel allkirjastama lõplikud tehnilised joonised; 2.3. Kui Ostja ettepanekul muudetakse Mööbli jooniseid, Paigalduskoha mõõtmeid või muid Lepingut puudutavat, peale Lepingu allakirjutamist, siis muutuvad käesoleva lepingu tähtajad. Uus tarnetähtaeg, tekkinud lisatööd ning nende hind sätestatakse Lepingu lisatööde lisas; 2.4. Punktis 2.3. sätestatud juhtudel lükkub Lepingus sätestatud Mööbli üleandmise tähtpäev edasi, kusjuures uueks üleandmise tähtpäevaks on Müüja poolt määratud esimene võimalik tarnepäev, millest Müüja teavitab kirjalikult Ostjat; 2.5. Ostja on kohustatud tegema Paigalduskohas vajalikud ettevalmistused (tagama vastava ruumi olemasolu, tagama sellesse ruumi Mööbli transportimise võimaluse jne), mis on vajalikud Mööbli häireteta üleandmiseks Ostjale Lepingus sätestatud tähtpäeval. 2.6. Ostja on kohustatud Müüjalt lepingujärgse Mööbli vastu võtma ning Mööbli üleandmise-vastuvõtmise aktile alla kirjutama; 2.7. Kui Ostja ostab Mööbli ilma transpordi ja paigalduseta, on ta kohustatud Mööbli ise transportima kokkulepitud päeval kokkulepitud kohast; 2.8. Ostja on kohustatud Mööbli vastuvõtmisel selle täielikult üle kontrollima, vastavate eriteadmiste puudumisel üle vaadata laskma ning veenduma Mööbli vastavuses Lepingule;

3.Müüja õigused Eritellimusel valmistatud Mööbli puhul on Müüjal õigus Lepingu lisaks olevatel disaineri joonistel mittefikseeritud Mööbli osad, üksikud detailid jms lisada omal äranägemisel, kasutades seejuures parimaid konstruktsioonilisi lahendusi ja tagades Mööbli vastupidavuse ja kvaliteedi.

4.Müüja kohustused 4.1.Müüja kohustub omal jõul transportima ja paigaldama mööbli üleandmise kohta, välja arvatud juhul, kui Ostja ostab Mööbli ilma paigalduse ja transpordita; 4.2.Vajadusel annab Müüja Mööbli üleandmisaktiga kaasa eestikeelsed lühiinstruktsioonid Mööbli kokkupanekuks.

5.Mööbli üleandmine ja omandiõiguse üleminek 5.1.Täpsest Mööbli üleandmise ajast (päev ja kellaaeg) kohustub Müüja Ostjat informeerima vähemalt üks tööpäev ette. 5.2. Mööbli üleandmine vormistatakse Mööbli üleandmise vastuvõtmise aktiga. Ostjal ei ole õigust keelduda üleandmise vastuvõtuaktile allakirjutamisest. Juhul kui Ostjal on põhjendatud pretensioon Mööbli koguse ja omaduste osas, on Ostja kohustatud esitama koheselt vastava kirjaliku pretensiooni, mille kohta tehakse märge Mööbli üleandmise-vastuvõtmise aktis. 5.3 Ostja poolt esitatavas pretensioonis peab olema näidatud täpselt, milline toode ei vasta toote spetsifikatsioonidele ja omadustele. Kui Müüja leiab, et Ostja poolt esitatud pretensioon on põhjendatud, kohustub Müüja Ostjaga kokkulepitava aja jooksul vaidlusaluse toote asendama teise vastava tootega või muul viisil tagama vaidlusaluse toote vastavuse Lepingule. Poolte erimeelsuse puhul pretensiooni suhtes on Ostjal õigus Mööbli Lepingule vastavuse kindlakstegemiseks tellida ekspertiis. Pretensiooni esitamine ei vabasta üleantud Mööbli eest tasumise kohustusest, kui pooled ei lepi kirjalikult kokku teisiti. 5.4.Mööbel läheb Ostja omandisse, kui Ostja on tasunud sätestatud Mööbli hinna. Ostja tasub 50% ettemaksu lepingu vormistamisel. Ülejäänud summa tuleb tasuda enne Mööbli kättesaamist, juhul kui klient ise transpordib ja paigaldab või enne Mööbli transportimist kliendi juurde Mööbli paigaldamiseks Müüja spetsialistide poolt.

6. Muu 6.1.Leping jõustub selle allkirjastamise hetkest. 6.2.Lepingus fikseeritud garantiiaeg kehtib kaks aastat peale üleandmisakti allakirjutamist. 6.3.Tellijale üle antud dokumendid (joonised, visandid, plaanid jne) on ja jäävad Müüja intellektuaalseks omandiks. Neid ei ole lubatud kopeerida või anda kasutada kolmandatele isikutele. 6.4.Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse Lepinguga seotud vaidlused Ida-Viru Maakonna kohtus.Top